Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van E-halloweenkleding, onderneming van BEMA-shopping B.V, Postbus 8074, 5901 AB Venlo.

Uitgebreide algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door BEMA-shopping B.V., handelend onder de naam E-halloweenkleding.nl Trading, hierna te noemen “e-halloweenkleding.nl”, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van e-halloweenkleding.nl tussen e-halloweenkleding.nl en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door e-halloweenkleding.nl gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover e-halloweenkleding.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvan die aanvaarding heeft
plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en e-halloweenkleding.nl met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens e-halloweenkleding.nl op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad
strekt.
2.2 e-halloweenkleding.nl is bevoegd elk aanbod binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. e-halloweenkleding.nl heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 e-halloweenkleding.nl is niet gehouden tot levering indien door een fout op de site of door een technisch mankement de prijstelling en of BTW-vermelding niet in redelijkheid in overeenstemming is met de waarde van het aangeboden product.
2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van e-halloweenkleding.nl, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door e-halloweenkleding.nl te zijn aanvaard indien en zodra e-halloweenkleding.nl dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.6 Aanbiedingen en/of offertes van e-halloweenkleding.nl gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.7 Wederpartij heeft een aanbod van e-halloweenkleding.nl aanvaard indien hij op de website van e-halloweenkleding.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.8 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt e-halloweenkleding.nl een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 e-halloweenkleding.nl hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 e-halloweenkleding.nl is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan e-halloweenkleding.nl toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover e-halloweenkleding.nl, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 e-halloweenkleding.nl is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 e-halloweenkleding.nl bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat e-halloweenkleding.nl goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld TNT Post), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.
beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van
consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging op het aangegeven adres.
5.5 e-halloweenkleding.nl is niet aansprakelijk voor schade die is/kan ontstaan als gevolg van vertraagde levering door de vervoerder.

6. Controle en klachten
6.1 Koper dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
binnen 48 uren nadat koper eventuele onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, dit schriftelijk kenbaar te maken via het ticketsysteem op onze site. Een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) is daarbij noodzakelijk.
6.2 Klachten kunnen ook worden ingediend per  e-mail : [email protected]
6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt,
onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op
eerste verzoek van E-halloweenkleding.nl voor nader onderzoek aan e-halloweenkleding.nl of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan e-halloweenkleding.nl op kosten van de wederpartij.

7. Ruilen
7.1 In geval van consumentenkoop,(niet zakelijke klanten), heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de goederen ter ruiling terug te zenden. Als ontvangstdatum geldt het moment van aflevering door de pakketdienst, waarbij de bijgeleverde Track&Trace gegevens als bewijslast gelden.
7.2 De koper  dient e-halloweenkleding.nl per omgaande doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen per brief of e-mail te informeren over een voorgenomen ruiling. In dat geval dient wederpartij de goederen, onbeschadigd en ongebruikt in originele verpakking voorzien van alle labels ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de onder artikel 7.1 omschreven ontvangstdatum en voor eigen rekening, daaronder verstaand, voldoende gefrankeerd aan:
Bemashopping B.V.,
Postbus 1074,
5901AB Venlo
retour te zenden. De goederen dienen uiterlijk op de 8 dag na ontvangst als omschreven in artikel 7.1 in bezit van Bemashopping B.V.. te zijn.
Retourzendingen kunnen tot een half jaar na terugzending worden opgevraagd. Daarna worden deze vernietigd.
7.3 e-halloweenkleding.nl zal mits wordt voldaan aan het in artikel 7.1 en 7.2 gestelde, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na de terugzending zorg dragen voor ruiling van in prijs vergelijkbare goederen naar wens van de koper.
7.4 Het passen van de kleding is toegestaan. Ruiling na gebruik van de kleding en accessoires voor feesten, partijen en andere vormen van gebruik, daarin niet inbegrepen het regulier passen van de kleding, wordt niet geaccepteerd.
7.5 Bij aankoop van partijen seizoen kleding, zijnde meer dan of gelijk aan 3 producten is ruiling van de partij als geheel niet mogelijk. Koper wordt geadviseerd alvorens tot bestelling van grote(re) partijen goederen over te gaan, telefonisch dan wel per e-mail te informeren naar de als dan geldende condities.
7.6 Conform EU-richtijn voor kopen op afstand is geen ruiling mogelijk voor maatwerkbestellingen, en producten die specifiek op specificatie van de koper door e-halloweenkleding.nl moeten worden besteld.

8. Aansprakelijkheid
8.1 e-halloweenkleding.nl is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan welke wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van e-halloweenkleding.nl sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is e-halloweenkleding.nl niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 e-halloweenkleding.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van e-halloweenkleding.nl is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 5.000, -·

8.5 Wederpartij zal e-halloweenkleding.nl vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op e-halloweenkleding.nl af.

9. Gedeeltelijke nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door e-halloweenkleding.nl, brengt dit niet mee dat e-halloweenkleding.nl afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst:
Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart koper 18 jaar of ouder te zijn en daarmee bevoegd is om een wettelijk gerechtigde koopovereenkomst aan te gaan. Daar waar koper jonger is dan 18 jaren, verklaart koper toestemming te hebben van zijn of haar ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger tot het aangaan van de koopovereenkomst.

11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen e-halloweenkleding.nl en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Roermond is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.